top of page

Läs mer om oss

Introduktion

Vi på Hemnovia arbetar med familjehemsvård som riktar sig till barn och unga, förälder – och barn samt familjer som av olika anledningar inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

 

Uppdragen som vi arbetar med ser ofta olika ut – det kan vara allt från placeringar som omfattar missbruksproblematik, kriminalitet, självskadebeteende, ätstörningar, sexuellt beteende, trauma, fysiska funktionsnedsättningar, NPF-diagnoser, destruktiva beteenden och psykisk ohälsa till hedersproblematik samt skyddsplaceringar. Vårt fokus är att ge barn och ungdomar en trygg hemmiljö som möter deras individuella behov och förutsättningar. Vi vill ge barnet möjligheter och förutsättningar till tillväxt, glädje och utveckling till samma rättvisa villkor oavsett bakgrund.

Olikheter berikar, så även i vårt arbete. Vårt team som är utbildade socionomer är därför sammansatt av människor av så olika erfarenhetsbakgrund som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Vi ser det som en framgångsfaktor, för alla våra kontakter, uppdragsgivare och oss själva. Vi delar också samma värdegrund, alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Värdegrund & vision
Vår kompetens
bild2.jpg

Värdegrund & vision

Hemnovias värdegrund utgår ifrån familjehemsvård som håller en hög kvalitet. Organisationen vilar på värdegrundsord likt trygghet, kontinuitet, kvalitet och samarbete. Samtliga riktlinjer är av vikt i vårt arbete för att kunna kvalitetssäkra den familjehemsvård vi erbjuder samt skapa goda relationer med de aktörer vi kommer i kontakt med.

Att ha en kontinuerlig och öppen dialog med både socialtjänst och familjehem där gemensamma förhållningssätt och mål formuleras, ser vi som centrala byggstenar i vårt arbete. Att relationen mellan oss och socialtjänsten samt familjehemmet präglas av tillit och överenskommelse skapar förutsättningar för att möta barnets/den unges behov på bästa sätt. Vår vision och strävan är därmed att i varje samarbete utveckla personliga relationer där vår värdegrund genomsyrar vårt arbete.

Vår kompetens

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika områden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik.

Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Läs mer om oss

Kvalitetsarbete inom Hemnovia

Kvalitet för oss betyder att uppfylla kraven från uppdragsgivare, medarbetare och lagstiftare. Vi inhämtar alltid registerutdrag ur misstanke – och belastningsregistret, socialregister, skuldregister, LOB-utdrag samt Försäkringskassan av de som önskar att bli familjehem hos Hemnovia.

 

Vid utredning av potentiella familjehem använder vi oss av Kälvestensmetoden då detta är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Våra familjehem utbildas också i ”Ett hem att växa i”.

Vi lägger även stor vikt vid att matcha barn/den unge med familjehem vid en placering genom Hemnovia. Hänsyn tas till barnets/den unges grundläggande behov, erfarenhet, hälsotillstånd, eventuell funktionsnedsättning och kulturell samt språklig bakgrund.

 

Vi försöker alltid se individen i sin helhet och var barnet/den unge befinner sig i sin process, för att på så vis anpassa stöd samt hjälp utefter dess personliga behov. Vår erfarenhet är att ju större arbetsinsats vid matchning desto mer välfungerande placering.

bild1.jpg

Kvalitetsarbetet inom Hemnovia har sin utgångspunkt i vår värdegrund då denna genomsyrar hela vårt arbete. Vi genomför uppföljning i form av hembesök hos familjehemmen minst en gång i veckan, enskilda samtal med både familjehem och barnet/den unge samt handledning av familjehemmen. Att kontinuerligt anpassa och stämma av gällande de uppsatta målen i genomförandeplanen som upprättats av socialtjänsten i samråd med barnet/den unge är det som arbetet baseras på.

 

Likaså tror vi att det som krävs för att en förtroendefull relation ska kunna växa är varaktighet i kontakten. Därför är det av betydelse att barnet/den unge respektive familjehemmet möter samma person eller ett litet team under en längre period. Mot bakgrund av detta är alltid en familjehemskonsulent kopplad till familjehemmet samt barnet/den unge dygnet runt.

Kvalietsarbete

Samtliga hembesök eller kontakter med socialtjänsten, familjehemmen eller barnet/den unge journalförs av oss i CareBuilders journalsystem. I slutet av varje månad sammanställer Hemnovia dessa journalanteckningar i form av en månadsrapport grundat på BBIC:s riktlinjer, och postar dessa till ansvarig socialsekreterare.

bottom of page